POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Individuální vzdělávání

Motýlek > Pro rodiče > Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka MŠ Motýlek.

Termín ověřování očekávaných výstupů podle RVP PV: listopad, prosinec, leden (Termín je uveden ve Školním řádu)


Způsob ověřování:

K ověřování očekávaných výstupů doloží zákonní zástupci portfolio dítěte. Portfolio se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb), her,  výletů a z činností v rodině. Dále ze seznamu písní, básní, přečtené dětské literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů (rozvíjení schopností, dovedností) bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.


Doporučená literatura pro individuální vzdělávání:

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
- Školní vzdělávací program MŠ Motýlek
- Rok v mateřské škole Jaro, léto, podzim, zima Opravilová E, Gebhartová V.
- Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání, Kaslová, M., RAABE
- Hudební činnosti v předškolním vzdělávání, Lišková, M., RAABE
- Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání, Dvořáková, H., RAABE
- Grafické a pracovní listy pro předškoláky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, rozvoj rozumových, poznávacích, jazykových, řečových schopností a dovedností, matematických představ(např. Šimonovy pracovní listy,)
- Dětské knihy a časopisy pro předškoláky (pohádky, dětské příběhy, sbírky dětských básní, písní, .
- Odborné knihy zaměřené na předškolní pedagogiku a psychologii

Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro individuální vzdělávání, obdrží od MŠ Motýlek "Desatero pro rodiče" a  "Další doporučení pro zákonné zástupce".

S požadavky MŠ k ověřování očekávaných výstupů jsou zákonní zástupci seznámení při řádném zápisu do MŠ Motýlek.