POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Organizace školy, režim dne

Motýlek > O školce > Organizace školy, režim dne

REŽIM DNE 

Režim dne je uvolněný a variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Stanovené jsou pouze časy jídel, pobytu venku a odpočinku:

- děti svačí v rámci časového rozpětí podle chuti a svých potřeb
 
svačina: 8:30 - 9:00 hodin
oběd: 11:40 - 12:15 hodin
svačina: 14:00 - 14:45 hodin
pobyt venku: 9:40 - 11:40 hodin


ORGANIZACE DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Denní program má strukturu každodenní činnosti, hru a činnosti tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje.

Program je pružný, variabilní, vždy připraven reagovat se zřetelem na potřeby vývoje dětí,  umožňuje reagovat na neplánované situace, respektuje individuální vývoj každého dítěte dovoluje si i zohlednit náladu dětí. Je přizpůsoben věkově smíšené skupině dětí. Děti mladší se pozorováním starších dětí naučí mnohdy více než pouze vysvětlením učitelkou ve skupině stejně starých dětí. Naopak starší děti se učí ohleduplnosti k mladším dětem a velmi rády aktivně dětem vysvětlují dané situace a mladší kamarády učí. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy, což je jedním z hlavních cílů nejen naší mateřské školy, ale hlavním cílem předškolního vzdělávání v České republice.

V průběhu dne probíhají tyto formy činností (nejde o činnosti za sebou tak jak jsou zde uvedené, učitelky mají možnost uvedené činnosti uskutečňovat v souladu s plánem vzdělávací činnosti a dle aktuální situace, která vyplývá podle aktuálních potřeb a přání dětí: 

Příchod dětí a hry
Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s učitelkou a s ostatními dětmi. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje.

Ranní kruh
Po volných hrách si děti sesednou do kruhu, který je situován do herny. Cílem ranního kruhu je přivítání a sdílení zážitků, pocitů, názorů, dojmů, Zde se seznámí s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřízený. Kruh je symbolem rovnosti. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti a o to nám jde. Rozvíjet empatii, poznávat samy sebe, získávat sociální zkušenosti. Kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, hádanek, poslech pohádek nebo řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech, kde se hodnotí( pochvala, povzbuzení).

Tělovýchovná chvilka
Po ranním kruhu si zpravidla zacvičíme. Skladbu cvičení volí učitelka nebo se na ni podílí  i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti ( chůze, běh, lezení,  skoky), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry apod. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost a  psychické uvolnění.

Svačina
Kolem půl deváté mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem děti vezmou, co je připraveno na servírovacím stolku. Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti.

Doba jídla je rozvržena do 30 minut, což umožňuje jíst postupně ( část dětí svačí, část se může věnovat nabízeným i spontánním činnostem a činnostem, které nestihly dokončit).

Činnosti na  dané téma
Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Vždy je dbáno na soukromí dětí, zároveň mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i  individuálně. Respektujeme vlastní tempo dítěte.

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou hodnotit jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné,co se jim dařilo, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim popř. pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování a posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku
Doba pro pobyt venku je plánovaná. Pro pobyt venku je využívána zahrada, která slouží zároveň k tělovýchovným aktivitám, tvořivým a námětovým hrám, k poznávání přírody. Děti se také vycházkou seznamují s okolím MŠ, učí se bezpečnostním návykům na silnici a také je pobyt venku využíván k počátkům zdravého života, děti se učí ekologické výchově ( přírodu poznávat, užívat a chránit ji).

Hygiena, oběd
Oběd je příležitostí k uspokojování biologické potřeby , ale i k získávání sociální a kulturní zkušenosti.. Děti se učí správným návykům při stolování, jsou vedeny pokud možno k sebeobsluze a samostatnosti  s přihlédnutím k jejich možnostem. Každé dítě má možnost jíst vlastním tempem.

Odpolední odpočinek
Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, relaxují,  poslouchají pohádky, dětskou hudbu, někdy si chtějí povídat. Respektujeme sníženou potřebu spánku jednotlivých dětí. Těmto dětem jsou nabízeny individuální tiché činnosti ( kreslení, prohlížení knížek, puzzle apod.) s dodržováním pravidla - hraj si tak, abys nerušil kamarády.

Odpolední činnosti
Odpoledne si děti vybírají činnosti dle vlastní volby do odchodu domů.


Provoz v době školních prázdnin

V době školních prázdnin je provoz mateřské školy omezen. Pedagogičtí pracovníci v této době čerpají řádnou dovolenou dle Zákoníku práce. Uzavření mateřské školy je vždy oznámeno nejméně dva měsíce předem v mateřské škole a na webových stránkách naší mateřské školy.


Veškeré informace o provozu a organizaci školy obsahuje Školní řád.

V Ústí nad Labem 31. srpna 2023

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ