POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Platby

Vážení rodiče,

zde máte k dispozici informace k platbám za stravné a úplatu za vzdělávání. 

Od února roku 2023 dojde na naší MŠ k navýšení cen stravného a to z důvodu celkového navyšování potravin i energii v současné době. Navýšení cen bude uskutečněno v souladu s novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Navýšení jsme plánovali od tohoto listopadu 2022, které jsme již oznamovali na třídních schůzkách v září 2022, ale podařilo se nám v rámci hospodaření ještě situaci s postupným zdražováním potravin zvládnout, avšak od února 2023 již navýšení cen je nutné. 

Výše stravného od 1.2.2023:

děti 3- 6 leté: 48,00 Kč/den 
děti 7- 10 let (s OŠD): 51,00 Kč/den
Konkrétní výše za jednotlivá jídla uvedena níže.

Prosíme ty rodiče, kteří máte stálé příkazy, o navýšení částky, kterou zasíláte o 120,00 Kč na měsíc od 1. 2. 2023. 

Jednotlivé platby probíhají měsíčně a to vždy nejpozději do 15. dne v měsíci je nutné, aby byla platba od rodičů buď na účtu mateřské školy nebo v hotovosti uhrazena v kanceláři hospodářky školy. 

Výše plateb v jednotlivých měsících:

Platby na měsíc jsou vždy vyvěšeny do 6. dne v měsíci, v případě víkendu do 7. dne v měsíci a to na nástěnce v mateřské škole a zde na webových stránkách v této sekci.

Úhrada v hotovosti probíhá přímo v mateřské škole každé druhé úterý v měsíci v kanceláři hospodářky školy.
Další forma úhrady uvedena níže.

Termíny výběru stravné a úplata ve školním roce 2022/2023 - viz. zde

Výše plateb ve školním roce 2022/23:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - bezhotovostní platbou do banky na účet MŠ (možno i inkasem, tento způsob je pohodlný i pro Vás rodiče)
                         - v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři hospodářky školy v předem určeném dni v měsíci
                         - poštovní poukázkou

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ:

Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2022 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.

Výše úplaty za školní rok 2022/2023 činí:

a) od 1. září 2022 do 30. června 2023 činí: 580,00 Kč/měsíc
b) v době prázdninového provozu při uzavření MŠ je úplata vypočtena podle počtu uzavřených dní MŠ, finanční výše na prázdninové měsíce je rodičům oznámena nejpozději v měsíci květnu. 

Bezúplatnost, osvobození od úplaty:

a) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v povinném předškolním vzdělávání vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

b) Osvobození od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách. Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici O úplatě (web, nástěnka ve vestibulu vstupních chodby školy).

Výše stravného za školní rok 2022/2023 činí:

Výše stravného do 31.1.2023:

děti 3- 6 leté: 42,00 Kč/den 
děti 7- 10 let (s OŠD): 45,00 Kč/den

Výše stravného od 1.2.2023:

děti 3- 6 leté: 48,00 Kč/den 
děti 7- 10 let (s OŠD): 51,00 Kč/den

Konkrétní výše stravného za jednotlivá jídla jsou uvedena níže.

Platba za STRAVNÉ  do 31.1.2023 činí:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

10,00 Kč

10,00 Kč

oběd

23,00 Kč

25,00 Kč

svačina

9,00 Kč

10,00 Kč

Celkem:

42,00 Kč

45,00Kč

Platba za STRAVNÉ  od 1. 2. 2023 bude činit:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

11,00 Kč

11,00 Kč

oběd

27,00 Kč

29,00 Kč

svačina

10,00 Kč

11,00 Kč

Celkem:

48,00 Kč

51,00Kč

Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 38,00 Kč/ 1 den nebo 40,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).

Rodiče dále platí:

- v současné době placené kroužky neprobíhají
- informace k případnému konání placených zájmových kroužků podáme 

- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy.

- rodiče mají také možnost informovat se u učitelek ve třídě.

aktualizováno dne 12.12.2022
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ