POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Platby

Vážení rodiče,

v měsíci červnu 2024 máme stanovený termín výběru stravného a úplaty v hotovosti na den 11. 6. 2024, tj. druhé úterý v měsíci.
Ostatní formy platby - převodem do banky či složenkou je nutné zaslat tak, aby platba byla na účtu do 15. června.
Jednotlivé platby jsou uvedeny pod registračním číslem dítěte na seznamu každé třídy.

Úplata za prázdninové měsíce je vybírána spolu se stravném a úplatou za měsíc červen.
Stanovení úplaty na měsíc červenec a srpen 2024 zde

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme krásné slunečné dny
Alena Lacinová, hospodářka MŠ

Výše plateb na jednotlivých třídách:

Duhový motýlek- platby červen 2024 zde

Modrý motýlek- platby červen 2024 zde

Žlutý motýlek- platby červen 2024 zde

Oranžový motýlek- platby červen 2024 zde


Informace k platbám za stravné a úplatu za vzdělávání:

Výše stravného:

děti 3- 6 leté: 48,00 Kč/den
děti 7- 10 let (s OŠD): 51,00 Kč/den
Konkrétní výše za jednotlivá jídla uvedena níže.

Jednotlivé platby probíhají měsíčně a to vždy nejpozději do 15. dne v měsíci je nutné, aby byla platba od rodičů buď na účtu mateřské školy nebo v hotovosti uhrazena v kanceláři hospodářky školy.

Výše plateb v jednotlivých měsících:

Platby na měsíc jsou vždy vyvěšeny do 6. dne v měsíci, v případě víkendu do 7. dne v měsíci a to na nástěnce v mateřské škole a zde na webových stránkách v této sekci.

Úhrada v hotovosti probíhá přímo v mateřské škole každé druhé úterý v měsíci v kanceláři hospodářky školy.
Další forma úhrady uvedena níže.

Termíny výběru stravné a úplata ve školním roce 2023/2024 - zde

Výše plateb:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - bezhotovostní platbou do banky na účet MŠ (možno i inkasem, tento způsob je pohodlný i pro Vás rodiče)
- v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři hospodářky školy v předem určeném dni v měsíci
- poštovní poukázkou

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ:

Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2023 O úplatě za vzdělávání,
směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.
Úplata za měsíc je hrazena i za dobu, kdy dítě MŠ nenavštěvuje.

Výše úplaty:

a) 580,00 Kč/měsíc
b) v době prázdninového provozu při uzavření MŠ je úplata vypočtena podle počtu uzavřených dní MŠ,
finanční výše na prázdninové měsíce je rodičům oznámena nejpozději v měsíci květnu.

Bezúplatnost, osvobození od úplaty:

a) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v povinném předškolním vzdělávání vzdělávány bezplatně.
To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky.
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

b) Osvobození od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách.
Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici O úplatě (web, nástěnka ve vestibulu vstupních chodby školy).


Výše stravného:

děti 3- 6 leté: 48,00 Kč/den

děti 7- 10 let (s OŠD): 51,00 Kč/den


Konkrétní výše ceny za stravné činí:

strávníci

3 - 6 let

7 let

přesnídávka

11,00 Kč

11,00 Kč

oběd

27,00 Kč

29,00 Kč

svačina

10,00 Kč

11,00 Kč

Celkem:

48,00 Kč

51,00Kč

Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 38,00 Kč/1 den nebo 40,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).

Rodiče dále platí:

- v současné době placené kroužky neprobíhají
- informace k případnému konání placených zájmových kroužků podáme

- akce pro děti
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem na vývěsce v šatně každé třídy.

- rodiče mají také možnost informovat se u učitelek ve třídě.

aktualizováno dne 31.08.2023
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ