Platby

Termíny výběru stravné a úplata ve školním roce 2021/2022 - viz. zde

Aktualizace výše plateb ke školnímu roku 2021/22:

Prosím, věnujte pozornost této informaci:

Od ledna roku 2022 dojde k navýšení cen stravného a to z důvodu celkového navyšování potravin i energii v současné době a v souladu s novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která navyšuje finanční limity pro nákup potravin ve veřejných zařízeních školního stravování. Tato novela vyhlášky nabyla účinnosti již dne 1.9.2021. 
Navýšení jsme plánovali od tohoto listopadu 2021, které jsme již oznamovali na třídních schůzkách v září 2021, ale podařilo se nám v rámci hospodaření ještě situaci s postupným zdražováním potravin zvládnout, avšak od ledna již navýšení cen je nutné. 
Prosíme ty rodiče, kteří máte stálé příkazy, o navýšení částky, kterou zasíláte o 100,00 Kč na měsíc od 1. 1. 2022. Děkujeme.
Výše stravného:
děti 3- 6 leté: 42,00 Kč/den 
dětí 7- 10 let (s OŠD): 45,00 Kč

Konkrétní výše za jednotlivá jídla uvedena níže.

Děkujeme za pochopení.
Za MŠ: ředitelka školy Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - bezhotovostní platbou do banky na účet MŠ (možno i inkasem, tento způsob je pohodlný i pro Vás rodiče)
                         - v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři hospodářky školy v předem určeném dni v měsíci
                         - poštovní poukázkou

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2021/2022: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 13. dnem v měsíci.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ:

Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2021 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.

Výše úplaty za školní rok 2021/2022 činí:

a) od 1. září 2021 do 30. června 2022 činí: 480,00 Kč/měsíc
b) v době prázdninového provozu při uzavření MŠ je úplata vypočtena podle počtu uzavřených dní MŠ, finanční výše na prázdninové měsíce je rodičům oznámena nejpozději v měsíci květnu. 

Bezúplatnost, osvobození od úplaty:

a) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v povinném předškolním vzdělávání vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

b) Osvobození od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách. Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici O úplatě (web, nástěnka ve vestibulu vstupních chodby školy).

STRAVNÉ: 
  
Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

8,00 Kč

9,00 Kč

oběd

21,00 Kč

23,00 Kč

svačina

8,00 Kč

8,00 Kč

Celkem:

37,00 Kč

40,00Kč

VÝŠE STRAVNÉHO od 1.1.2022:

Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

10,00 Kč

10,00 Kč

oběd

23,00 Kč

25,00 Kč

svačina

9,00 Kč

10,00 Kč

Celkem:

42,00 Kč

45,00Kč

Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 29,00 Kč/ 1 den nebo 32,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).

Rodiče dále platí:

- v současné době placené kroužky neprobíhají
- informace k případnému konání placených zájmových kroužků podáme 

- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy.

- rodiče mají také možnost informovat se u učitelek ve třídě.

aktualizováno dne 31. 10. 2021
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ