Platby

Vážení rodiče,

v měsíci září 2022 máme stanovený termín výběru stravného a úplaty v hotovosti na den 13.9.2022, tj. druhé úterý v měsíci. 

Ostatní formy platby - převodem do banky či složenkou je nutné zaslat tak, aby platba byla na účtu do 15. září. 

Jednotlivé platby jsou uvedeny pod registračním číslem dítěte na seznamu každé třídy. 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme krásné zářijové dny

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ

Výše plateb na jednotlivých třídách:

Duhový motýlek- platby září 2022 zde

Modrý motýlek- platby září 2022 zde

Žlutý motýlek- platby září 2022 zde

Oranžový motýlek- platby září 2022 zde

Termíny výběru stravné a úplata ve školním roce 2022/2023 - viz. zde

Výše plateb ke školnímu roku 2022/23:

Úhrada v hotovosti probíhá přímo v mateřské škole každé druhé úterý v měsíci v kanceláři hospodářky školy.
Další forma úhrady uvedena níže.

Výše stravného:
děti 3- 6 leté: 42,00 Kč/den 
dětí 7- 10 let (s OŠD): 45,00 Kč

Konkrétní výše za jednotlivá jídla uvedena níže.

Děkujeme za pochopení.
Za MŠ: ředitelka školy Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - bezhotovostní platbou do banky na účet MŠ (možno i inkasem, tento způsob je pohodlný i pro Vás rodiče)
                         - v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři hospodářky školy v předem určeném dni v měsíci
                         - poštovní poukázkou

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2022/2023: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 13. dnem v měsíci.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ:

Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2022 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.

Výše úplaty za školní rok 2022/2023 činí:

a) od 1. září 2022 do 30. června 2023 činí: 580,00 Kč/měsíc
b) v době prázdninového provozu při uzavření MŠ je úplata vypočtena podle počtu uzavřených dní MŠ, finanční výše na prázdninové měsíce je rodičům oznámena nejpozději v měsíci květnu. 

Bezúplatnost, osvobození od úplaty:

a) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v povinném předškolním vzdělávání vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

b) Osvobození od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách. Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici O úplatě (web, nástěnka ve vestibulu vstupních chodby školy).

Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci

3 - 6  let

7  let

přesnídávka

10,00 Kč

10,00 Kč

oběd

23,00 Kč

25,00 Kč

svačina

9,00 Kč

10,00 Kč

Celkem:

42,00 Kč

45,00Kč

Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 29,00 Kč/ 1 den nebo 32,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).

Rodiče dále platí:

- v současné době placené kroužky neprobíhají
- informace k případnému konání placených zájmových kroužků podáme 

- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy.

- rodiče mají také možnost informovat se u učitelek ve třídě.

aktualizováno dne 31. 08. 2022
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ