POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Vzdělávání

Motýlek > O školce > Vzdělávání

Předškolní vzdělávání na naší mateřské škole je uskutečňováno podle vlastního školního vzdělávacího programu "Motýlkovo putování s kolečkem", který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Školní vzdělávací program konkretizuje podmínky, pravidla a obsah předškolní podle konkrétních podmínek mateřské školy Motýlek a je východiskem pro zpracování třídních vzdělávacích programů, podle nichž probíhají činnosti na jednotlivých třídách.

ŠVP naší školky je k nahlédnutí a k dispozici v mateřské škole na třídách a v kanceláři ředitelky školy. Zveřejněn je také na nástěnce v chodbě ve vstupu k ředitelce školy.

Hlavní principy a východiska našeho ŠVP:

  • Výchova a vzdělávání v naší škole vychází z tradičního pojetí, ale současně se snaží reagovat na neustálé změny ve společnosti. 
  • V předškolním vzdělávání klademe velký důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte. Jednotné působení rodiny a školy se společnými cíli vytváří dobré podmínky pro celoživotní vzdělávání.
  • Součástí vzdělávání je zaměření na podporu rozvoje řeči, vedení děti k samostatnosti a k vlastnímu rozhodování, ke vzájemné spolupráci. Součásti vzdělávání je vedení dětí k osvojení  klíčových kompetencí formulovaných v RVP PV, k podpoře rozvoje gramotností se zaměřením především na gramotnost čtenářskou, matematickou a digitální.  

Úloha a cíl mateřské školy

Hlavním cílem mateřské školy je navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat ji, vytvářet podmínky a podnětné prostředí pro fyzický, psychický a emocionální vývoj každého dítěte a připravovat dětem dobré základy pro další vzdělávání a vstup do základní školy. Dalším našim důležitým cílem je přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jeho potřeb a neustále zkvalitňovat činnost školy a spolupráci s rodiči a ostatními institucemi ve prospěch rozvíjení dětí.
V rámci našeho vzdělávacího programu se zaměřujeme na pohyb, zdravé stravování a zdravý životní styl.