POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

Informace ke stravování

Motýlek > Pro rodiče > Stravování > Informace ke stravování

Kontakty: vedoucí stravování a hospodářka školy Alena Lacinová

Email: hospodarka@motylek-ms.cz

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje vlastní školní jídelna v mateřské škole, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Dětem je zajištěno celodenní stravování včetně pitného režimu  Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Stravování je zajišťováno v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. Snažíme se inovovat jídelníček a dávat dětem do života důležitý vzor zdravého životního stylu. Jsme zapojeni do programu "Skutečně zdravá škola",  a "Zdravá školní jídelna", v rámci kterých se postupně snažíme do jídelníčku zařazovat prvky zdravé výživy a zdravého stravování.

Školní jídelna připravuje stravování a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci pitného režimu.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  Přičemž dítě se v době pobytu v MŠ stravuje vždy.

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy a ceny jsou uvedeny v sekci zde

Časy vydávání jídel:
ranní přesnídávka: 8.30 - 9.00 (průběžná)
oběd: 11.40 - 12.15 hodin
odpolední svačina: 14.15 - 14.45 hodin (průběžná)

Finanční úhrada za stravné v sekci Platby, zde

Pro přihlášení stravování je nutné dítě přivést ten den do 8 hodin. Je možné přivést dítě i později, je však nutné tuto skutečnost z důvodu započítání stravného nahlásit předem a to nejpozději do 8 hodin téhož dne.

Též je možné odhlásit dítěti odpolední svačinu a to zápisem v sešitě, který je v šatně každé třídy též do 8 hodin téhož dne, v tom případě nebude dítěti, které jde po obědě a je předem odhlášeno, započítána odpolední svačina.

Platba stravného se provádí buď bezhotovostní formou na účet mateřské školy nebo v hotovosti měsíčně a to vždy do 15. dne v měsíci v předem určených dnech.
Přeplatky za neodebranou stravu se odečítají od platby v příštím měsíci, čímž se snižuje částka za stravné na další měsíc.

Aktualizace 31. 8. 2023