POZOR: Změna emailů (viz kontakty)

O naší školce

Motýlek > O školce > O naší školce

O naší mateřské škole

Vážení rodiče a přátelé naší školky,
vítáme Vás na nových webových stránkách, které Vám jak doufáme, poskytnou lepší přehled o dění v mateřské škole. Stránky průběžně dopracováváme, proto prosíme o pochopení pokud nebudou informace všechny hned k dispozici, jde o zdlouhavý proces, snažíme se ale, aby byly stránky úplné co nejdříve.

Naleznete zde všechny důležité dokumenty ke vzdělávání dětí a k provozu školy. Škola zahájila svůj provoz v roce 1986, od 1.1. 2000 byla zřízena jako příspěvková organizace, kdy ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je Město Ústí nad Labem. Součástí mateřské školy je i školní jídelna. Celková kapacita mateřské školy je 112 dětí ve čtyřech třídách. Třídy jsou heterogenní.   

Rozvíjíme osobnost dítěte předškolního věku, a to po všech stránkách - citové, rozumové i tělesné. Zaměřujeme se na pravidla chování, stolování, jednání a myšlení, základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Veškeré úsilí směrujeme k tomu, abychom u dětí podpořili  základní předpoklady pro další vzdělávání v základní škole. Vzhledem k počtu dětí usilujeme o vytvoření vzájemně dobrého kontaktu a úzké spolupráce s rodiči založené na účasti rodičů při vzdělávání dětí. Proto v naší škole probíhá řada akcí a aktivit plánovaných nejen v rámci naší školy, ale snažíme se plánovat akce ve spolupráci  s rodiči. Konkrétní informace zjistíte z obsahu našich stránek.
Zaměřujeme se na pobyt venku a v období od jara do podzimu se snažíme přenášet činnosti co nejvíce ven. V případě příznivého počasí vzděláváme děti venku v sepětí s přírodou, kde mají na zahradě školky možnost pečovat o rostliny a o svůj vlastní záhonek. Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Děti své poznatky rozvíjejí v zázemí mateřské školy, kde mají k dispozici hernu a třídu dle hygienických norem. Hrou venku se u dětí rozvíjí kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.
Pořádáme akce, kde se rádi setkáváme s rodiči dětí. Velice vítáme, pokud se rodiče zapojí do výchovně vzdělávacího procesu svými návrhy na spolupráci, možnosti akcí a exkurzí apod. Nezapomínáme na prevenci řeči, spolupracujeme, jak s rodinou, tak v případě potřeby dětí s dalšími poradenskými zařízeními.


Podpora rozvoje dětí 

Vzdělávání dětí uskutečňujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /dále jen RVP PV/.  V souladu s tímto povinným dokumentem máme zpracován ŠVP pro naší MŠ, v rámci kterého je hlavním naším cílem vést každé dítě podle jeho individuálních možností ke klíčovým kompetencím (KK), které jsou formulované v RVP PV a očekávané u dětí na konci předškolního období, tj. před nástupem do ZŠ.


Podpora a rozvíjení gramotností v naší mateřské škole

Naše MŠ byla zapojena od 1.9.2018 do 31.8.2021 do projektu Učíme se gramotnostem jako pilotní MŠ v rámci ČR.  Projekt byl uskutečňován NPI (Národní pedagogický ústav) pod záštitou MŠMT.

Tento projekt se zabýval podporou rozvoje gramotností u dětí v mateřské škole a u žáků na základní škole se zaměřením na gramotnost čtenářskou (ČG), matematickou (MG) a digitální (DG).
Naše MŠ tak v souladu s podporou dosahování klíčových kompetencí u dětí na konci předškolního období podporuje i rozvoj gramotností,  snažíme se tak u dětí o učení se dovednostem, znalostem a postojů v rámci jejich praktického a běžného života. V rámci zapojení se do tohoto projektu nás obohatila především DG. Do doby než jsme vstoupili do tohoto projektu, jsme se s ČG a MG běžně setkávali, uměli jí zakomponovávat do činností s dětmi, nejvíce nás však obohatila DG, která byla pro nás dříve polem neoraným. Domnívali jsme se, že DG je jenom o těch digipřístrojích, ale dnes víme, že toto je jen součást DG.  Do MŠ jsme v rámci našich finančních možností pořídili dětem nejen interaktivní tabule, tablety a počítače, ale i pomůcky pro rozvoj digitální gramotnosti bez digi přístrojů, jako např. robotické včelky, souřadnice, pomůcky pro podporu sudoku aj. Konkrétní příklady rozvoje gramotností v naší MŠ můžete můžete shlédnout zde na našich webových stránkách, které jsou průběžně doplňovány.

Formativní hodnocení

Naše MŠ byla od 1.9.2018 do 30.4.2021 pilotní školou v rámci projektu Formativní hodnocení v mateřských školách. Jde o formu hodnocení, kdy se děti nehodnotí srovnáváním mezi sebou, ale  hodnocení se zaměřuje na dosahování cílů v průběhu vzdělávacího procesu individuálně u každého dítěte a zároveň pedagogové vedou děti k jejich sebehodnocení. Jen tak se může u dětí podpořit sebevědomí a naučit je jejich sebereflexi.

Hodnocení dosažené úrovně jednotlivých dětí - pedagogická diagnostika 

Pedagogická diagnostika a zejména pak diagnostika školní zralosti, resp. školní připravenosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v mateřské škole. I v rámci této oblasti se naše MŠ stala pilotní školou ve školním roce 2019/2020 v projektu Individualizované vzdělávání, v rámci kterého jsme začali využívat pro hodnocení dětí diagnostiku ISophi.  Vzhledem k finanční náročnosti pořízení této diagnostiky jsme nejdříve pořídili tuto diagnostiku pro děti v posledním roce docházky do mateřské školy a postupně začali provádět hodnocení dětí touto metodou. Podařilo se nám v roce 2021 finančně pořídit i tuto diagnostiku pro další dvě věkové kategorie, tj pro děti 3- 4 leté a 4 - 5 leté.  Proto začínáme od školního roku 2021/2022 uskutečňovat pedagogickou diagnostiku ISophi postupně u všech dětí a to dvakrát ročně. Rodiče pak individuálně formou konzultací seznamujeme s dosaženou úrovní dětí a společně zpracováváme na základě výsledků plán každému dítěti do dalšího období, tj. především na co se zaměřit atd.
Více k pedagogické diagnostice iSophi najdete v sekci  Pro rodiče/Pedagogická diagnostika dětí 


Skutečně zdravá škola 

Program "Skutečně zdravá škola" poskytuje nabízet dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Škola tak pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí.
Do tohoto programu jsme vstoupili počátkem roku 2021.
V rámci tohoto programu se školní stravování řeší komplexně a postupně přináší změny k lepšímu. Zkvalitňuje se stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví. Postupně s dětmi zhotovujeme saláty, pečeme či připravujeme další jiná jídla. Tyto činnosti pomáhají dětem rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví. Děti v naší mateřské škole si každoročně pěstují na záhoncích na zahradě naší mateřské školy nějaké plodiny a tedy již vědí, že to není hned. Vedeme děti vážit si jídla a neplýtvat jím a snažíme se, aby si děti od nás odnášely základy zdravých stravovacích návyků, znalostí, dovednosti, postojů a kompetencí nutných do dalšího života.
Naše mateřská škola se již podrobila v rámci projektu SZŠ analýze školní jídelny a monitoringu soli.
Po zapojení do programu se snažíme využívat čerstvé a sezónní suroviny a postupně objednávat  od lokálních a regionálních producentů.
Program také vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové téma jídlo. Pomáhá tím naplňovat oblast environmentální výchovy. Postupně zařazujeme do jídelníčku nové suroviny např. slunečnicová semínka, pohanku, špaldovou mouku a ovocné koncentráty (náhrada sirupů). Nejvíce nás těší, když děti konstatují, že doma takové jídlo nevaří, že je to škoda a že jim chutná. Snažíme se s rodiči komunikovat a získávat tím zpětnou vazbu, jak na celkovou spokojenost v mateřské škole, tak se stravováním, a vyzýváme je k návrhům či nápadům na zlepšení.  
Dětem podáváme skutečně zdravá jídla. Naši činnost můžete shlédnout na stránkách  Skutečně zdravá škola v blogu Vaříme s dětmi.

Odkaz Skutečně zdravá škola


Zdravá školní jídelna 

Významnou podporou je pro nás projekt Zdravá školní jídelna, ve  kterém se inspirujeme zdravými a příkladnými jídelníčky. S programem Skutečně zdravá škola se tento program velmi prolíná.

odkaz Zdravá školní jídelna


Ekoškola 

Ve školním roce 2020/2021 jsme vstoupili do projektu Ekoškola. Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak prožít radost z výsledků své práce v rámci přírodních činností. Program v rámci tohoto projektu velmi prolíná se zdravým stravováním a zdravým životním stylem, i proto jsme do tohoto projektu vstoupili a je také o spolupráci s ostatními organizacemi. Zatím především z důvodu "covidové" situace probíhá tato činnost pouze na půdě naší MŠ, ale již jsme domluveni na spolupráci např. s MŠ Povrly a s MŠ Sluníčko Krupka, které jsou také do projektu zapojeny. Věříme, že v průběhu školního roku 2021/2022 se nám podaří spolupráci zrealizovat.

Odkaz Ekoškola